วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเลี้ยงกบ

1. โครงงานคอมพิวเตอร์
2. การเลี้ยงกบ
3. ผู้จัดทำ
     1. นายพงศธร        ดวงศรี   เลขที่ 2
     2. นางสาวรัตนา     ดาศรี     เลขที่ 19
     3. นางสาวสุวนันท์   ดาศรี    เลขที่ 23
4. ครูที่ปรึกษา
     อ.บรรพต    จิตขยัน
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
     3 เดือน
6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงกบ
    2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
    3. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
    4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
    5. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโครงงานที่ตนเองศึกษา
    6. เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7. แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน
    เนื่องจากกบสามารถประกอบอาหารได้อย่างแพร่หลาย มีการวางขายทั่วประเทศและตลอดทั้งปี วิธีการเพาะที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีวิธีการเพาะมากมายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะในครัวเรือนหรือบ่อ เพื่อเป็นอาหารหรือการเพาะในโรงเรียนเพื่อการศึกษาหรือนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนจนถึงรูปแบบอุตสาหกรรม